Back to Level 2 Index

Lesson 42 – Vocabulary [Lu-N], [Ku-Ma] and [Tu]

Olugoye, engoye (Cloth[es])
Olugalo, engalo (Finger[s])
Oluviiri, enviiri (A hair, hair)
Olulimi, ennimi (Language[s], tongue[s])
Oluyimba, ennyimba (Song[s])
Oluggi, enzigi (Door[s])

Okugulu, amagulu (Leg[s])
Okutu, amatu (Ear[s])
Okulonda (Election[s])
Okulambula (Adventure[s])

Otulo (Sleep)
Otuzzi (A drop of water)