Back to Level 3 Index

Lesson 56 – Vocabulary

muntu wa muwendo (a valuable person) ekirabo eky’obumu (the gift of unity)
obugumiikiriza (patience) obubbi (thievery)
obulimba (lying) obwesigwa (honesty)
omusaale ow’emirembe (instrument of peace) mukuumi ow’okusalawo kwaffe (guardian of our choices)
mu kiseera ekituufu (at the right moment) obunnyonnyofu obw’ebirowoozo (clarity of thought)