Back to Level 4 Index

Lesson 75 – Future Imperative

[Addressing many]
Enkya muleetanga ebitabo byammwe. (Bring your [.pl] books tomorrow.)
Enkya muyingiranga mangu mu kibiina. (Come ('enter') to class early tomorrow.)
Enkya mukyuse amassuuka gammwe ag'obuliri. (Change your bedsheets tomorrow.)
Enkya mubeere abasirifu mu kibiina. (Be quiet in class tomorrow.)
Enkya mugolokoke mangu. (Get up early tomorrow.)

Musomanga ekitabo kino. (Read ye [in future] this book.) Mukisomanga. (Read [in future] it.)
Musangulanga olubaawo. (Erase the [black]board.) Mulusangulanga.
Muwandiikanga ebbaluwa. (Write a letter.) Mugiwandiikanga.
Mutunuliranga ebifaananyi bino. (Look these pictures.) Mubitunuliranga.
Muyiganga ekyokuyiga kino. (Learn this teaching.) Mukiyiganga.
Mubuuzanga abalala. (Greet the others!) Mubabuuzanga.
Mulyanga ebibala bingi. (Eat much fruit.) Mubiryanga.