Back to Virtue Index

Obukkakkamu (Gentleness)

Obukkakkamu y’embeera ey’obugonvu n’okwagala eri abantu n’ebyo byonna ebitwetoolodde.
Pattern
(Gentleness is an attitude of tenderness and love toward people and the world around us.)

Obukkakkamu buva mu kwegomba obutalumya muntu yenna oba ekintu kyonna.
Pattern
(Gentleness flows from the desire not to harm anyone or anything.)

Bwe bubeelawo, ebirala byonna buba butaliimu.
Pattern
(In its presence, all are false.)

Kyetaagisa obuvumu okukozesa okwefuga obukkakkamu kwe bwetaaga, naddala bwe tuwulira obulumi oba ekiruyi.
Pattern
(It takes strength to call on the self-control that gentleness requires, particularly when we feel hurt or angry.)

Okubeera abakkakkamu munda muffe ffennyini kituyamba okwongera okusonyiwanga n’okubeeranga abeekisa eri n’abalala.
Pattern
(Being gentle with ourselves helps us to be more forgiving and kind to others as well.)

Obukkakkamu buwanyisa okuziyiza ne wabeerawo okwaniriza.
Pattern
(Gentleness trades control for an embrace.)

Obukkakkamu kwekutambula n’amagezi, okukwata obulungi, okwogera mu ddoboozi essaamusaamu, n’okulowooza ebirowoozo eby’ekisa.
Pattern
(Gentleness is moving wisely, touching softly, speaking quietly, and thinking kindly.)

Okufunayo ekiseera ne tukimalira mu bikolwa eby’obukkakkamu kikuza emyoyo gyaffe.
Pattern
(Taking time for gentle activities nurtures our souls.)

====

“Obukkakkamu y’empisa y’omulwanyi w'entalo z’omu mwoyo. Okubeera omukkakkamu mu mbeera zonna ez’obulamu, kitusobozesa okutuuka mu mbeera ezitaliimu butabanguko era ez’emirembe.”
Pattern
(“The spiritual warrior’s discipline is gentleness. Asserting gentleness in all spheres of life, non-violence and peace are achieved.”)
Radha Saha


Empisa y'Obukkakkamu
Pattern
(The Practice of Gentleness)

Nteekawo embeera ennungi kisobozese abalala obubeera awamu nange.
Pattern
(I make it safe for others to be around me.)

Buli kintu nkikwata n’obwegendereza.
Pattern
(I handle everything with care.)

Njogera nga nkozesa eddoboozi ery'ekisa.
Pattern
(I speak with a kind voice.)

Ndaga ebirowoozo byange mu mirembe.
Pattern
(I express my feelings peacefully.)

Sikalubiriza bulamu bwange.
Pattern
(I am gentle with myself.)

Nfunayo obudde ne nkola ebikolwa eby’obukkakkamu.
Pattern
(I take time for gentle activities.)

Neebaza ku lw'ekirabo ky'Obukkakkamu. Kifuula omwoyo gwange okubeera ogw’emirembe.
Pattern
(I am thankful for the gift of Gentleness. It makes my soul serene.)

Back to Virtue Index