Back to Virtue Index

Okukolagana (Cooperation)

Okukolagana kwe kukolera awamu ku lw’obulungi bwa bonna.
Pattern
(Cooperation is working together for the good of all.)

Kwe kukkirizza okubeera awamu n’okukozesa ebitone buli omu ku ffe by’alina.
Pattern
(It is willingness to stand side by side and use the different gifts each of us has to offer.)

Tunoonya ebigenderewa ebitugatta mu buweereza obw’ekiruubirirwa eky’awamu.
Pattern
(We seek common goals in service of a unified vision.)

Tugatta obusobozi bwaffe okutondawo ekintu omuntu omu kyatandisobodde kutuukiriza obw’omu.
Pattern
(We blend our abilities to create something none of us could achieve alone.)

Obukuubagano n’emirerembe bitumalamu amaanyi.
Pattern
(Conflict and contention drain us.)

Okukolagana kuyinza okunyweza ebirooto byaffe.
Pattern
(Cooperation can fuel our dreams.)

Bwe tukolagana, tuyambagana nga tugabana omulimu omuzito.
Pattern
(With cooperation, we help one another to share the load.)

Tukola kyeyagalire emirimu egisabibwa okukola.
Pattern
(We willingly do tasks that others ask of us.)

Tunoonya amakubo ag’okuyambamu abalala era naffe ne tusaba obuyambi bwe tubeera tubwetaaga.
Pattern
(We look for ways to be helpful and ask for help when we need it.)

Tetweyawula ku bannaffe oba okukweka okuwuubaala kwaffe.
Pattern
(We do not isolate or harbor our loneliness.)

Nga tuli wamu tukola ne tutuukiriza ebikulu ennyo.
Pattern
(Together we accomplish greater things.)

====

“Newaakubadde amaanyi gayinza okukuuma mu biseera ebizibu, bwenkanya bwokka, obuteekubiira, okulowooza ku balala n’okukolagana ku nkomerero bye biyinza okutuusa abantu ku mmambya y’emirembe egy’olubeerera.”
Pattern
(“Though force can protect in emergency, only justice, fairness, consideration and cooperation can finally lead men to the dawn of eternal peace.”)
DWIGHT DAVID EISENHOWER, 34TH PRESIDENT OF THE USA


Okussa mu Nkola Empisa y’Okukolagana
Pattern
(The Practice of Cooperation)

Nnyaniriza okukolaganira n’abalala.
Pattern
(I invite partnership.)

Nneesiga amaanyi ag’obumu.
Pattern
(I trust the power of unity.)

Ndi mwetoowaze okumanya nti nze ku lwange sisobola kukola byonna.
Pattern
(I have the humility not to do it all my self.)

Nkola n’essanyu ku lw’ekigendererwa eky’awamu.
Pattern
(I work with enthusiasm for a common goal.)

Neebaza ku lw’ekirabo ky’Okukolagana. Kingatta n’abantu.
Pattern
(I am thankful for the gift of Cooperation. It brings me into people.)

Back to Virtue Index