Back to Virtue Index

Obuntubulamu (Courtesy)

Obuntubulamu kwe kubudaabuda abalala n’ekisa wamu n’okwegendereza.
Pattern
(Courtesy is treating others with kindness and tact.)

Twewa obudde olwo tusobole okwogera n’okukola ekintu kyonna obulungi, nga tulaga abantu nti ba muwendo gye tuli era tubawa ekitiibwa.
Pattern
(We take time to speak and act graciously, showing people that we value them and respect them.)

Bwe tubeera tulina kye twagala, tusaba sso tetulagira.
Pattern
(We make requests, not demands.)

Tujjukira empisa zaffe, nga tulamusa abalala n’obuwombeefu era n’okuwuliriza obulungi bwe babeera boogera.
Pattern
(We remember our manners, greet others warmly, and listen closely when they speak.)

Obuntubulamu libeera kkubo ery’okuwa abalala ekitiibwa nga tubalaga nti baamugaso nnyo gye tuli mu ngeri gye tubayisaamu.
Pattern
(Courtesy is a way to honour others, showing them how much they matter to us by how we treat them.)

Abo abali okumpi ennyo naffe be basinga okwetaaga okulagibwa obuntubulamu.
Pattern
(The closest to us need our courtesy most of all.)

Obuntubulamu ye ndabirwamu eraga omuwendo gwabwe gye tuli.
Pattern
(Courtesy is the mirror of their value.)

====

“Temugambanga nti, Obuntubulamu ge maanyi amakusike, agakyusa buli kye gakoonaku ne kye gagezesa ne kifuuka zaabu.”
Pattern
(“Say ye not, Courtesy is the true Alchemy, turning gold all it touches and tries.”)
GEORGE MEREDITH “THE SONG OF COURTESY”


Okussa Empisa y’Obuntubulamu mu Nkola
Pattern
(The Practice of Courtesy)

Nzijukira bulijjo empisa zange.
Pattern
(I remember my manners.)

Ndaga abalala nti baamuwendo gyendi era nti mbassaamu ekitiibwa.
Pattern
(I show others that I value and respect them.)

Mbabudaabuda bulungi.
Pattern
(I treat them graciously.)

Nkola nga nnina kye neetaaga, sso siragira.
Pattern
(I make requests, not demands.)

Mpuliriza n’obwegendereza.
Pattern
(I listen attentively.)

Mikwano gyange ennyo mbabudaabuda.
Pattern
(I treat my intimates with special care.)

Neebaza ku lw’ekirabo eky’Obuntubulamu. Kirungiya emikago gyange.
Pattern
(I am thankful for the gift of Courtesy. It sweetens my relationships.)

Back to Virtue Index