Back to Virtue Index

Okwekubiriza (Self-discipline)

Okwekubiriza kwe kubeera n’okwekomako okukola ekyo kyokka kye tulondawo okukola, okusinga okumala gatwalibwa n’embuyaga z’okwegomba.
Pattern
( Self-discipline is having control to do only what we truly choose to do, rather than being blown about in the winds of our desires.)

Okwekubiriza kutuwa amaanyi okunyiikira.
Pattern
( Self-discipline gives us the will to persevere.)

Kutuyamba okutuuka ku biruubirirwa byaffe, okuvaamu eby'omugaso mu kifo ky’okwongezangayo bye tulina okukola.
Pattern
( It helps us to meet our goals, to be productive instead of procrastinating.)

Kutukugira okwogera oba okukola ebyo bye tuyinza okwejjusa.
Pattern
( It keeps us from saying or doing things we would regret.)

Tussaayo omwoyo era tuba bamazima, ekituwa eddembe okubeera mu bulamu obw’empisa ezisinga okubeera ennungi.
Pattern
( We are vigilant and honest with ourselves, which frees us to live by our highest values.)

Tusobola okweggyamu empisa embi ne twesigamu ennungi.
Pattern
( We are able to weed out bad habits and cultivate good ones.)

Okwefuga ffe ffennyini kumatiza emyoyo gyaffe.
Pattern
( Self-mastery is fulfilling to our souls.)

====

“Abo abakola emikutu gy’amazzi bafuga mazzi; abaweesi b’obusaale bakola obusaale obugolokofu; ababazzi bafuga embaawo zaabwe, era abatuukirivu bafuga emyoyo gyabwe.”
Pattern
( "Those who make channels for water control the waters; makers of the arrows make the arrows straight; carpenters control their timber; and the holy control their soul.”)
THE DHAMMAPADA 10, BUDDHISM

Empisa y’Okwekubiriza
Pattern
( The Practice of Self-discipline)

Neefuga bwe mba nkola okusalawo okw’amagezi.
Pattern
( I have self-contol to make wise decisions.)

Nze ŋŋaana ebintaataganya.
Pattern
( I resist distractions.)

Nfaabiina okutuukiriza ebigendererwa byange.
Pattern
( I persevere in meeting my goals.)

Mmaliriza bye nkola.
Pattern
( I get things done.)

Nnina amaanyi okubeera omwegendereza.
Pattern
( I have the strength to be tactful.)

Nkuza n’obwegendereza empisa yange.
Pattern
( I carefully cultivate my character.)

Neebaza ku lw’ekirabo ky’Okwekubiriza. Ye mulimi w’omwoyo gwange.
Pattern
( I am thankful for the gift of Self-Discipline. It is the gardener of my soul.)

Back to Virtue Index