Back to Virtue Index

Amagezi (Wisdom)

Amagezi ye mukuumi ow’okusalawo kwaffe.
Pattern
( Wisdom is the guardian of our choices.)

Gatuyamba okulaba obulungi ekkubo etuufu mu kiseera ekituufu.
Pattern
( It helps us to discern the right path at the right moment.)

Gatuwa obunnyonnyofu obw’ebirowoozo wamu n’okuteegera okw'omunda.
Pattern
( It gives us clarity of thought and deeper understanding.)

Tukoseza okusalawo kwaffe okusingira ddala obulungi.
Pattern
( We use our best judgement.)

Amagezi gatuwa obukulu n’obugumiikiriza okukola okusalawo okw’obuwangaazi.
Pattern
( Wisdom gives us the maturity and patience to make sustainable decisions.)

Tunoonya amagezi, tuyingira mu kwefumiitiriza era ne twaniriza okuluŋŋamizibwa.
Pattern
( We seek knowledge, enter reflection and open ourselves to inspiration.)

Amagezi gatusomosa omutendera ogw’ebirowoozo ne gatutuusa mu kumanya ow'omunda.
Pattern
(Wisdom takes us beyond thought to a deeper knowing.)

Amagezi gatunnyikiza mu kisa.
Pattern
( Wisdom grounds us in grace.)

=====

“ Nze, Magezi, ndi mukyala ow’obwegendereza, omuvumbuzi w’obulambulukufu obw’ebirowoozo. Amagezi amalungi n’okusalawo okuluŋŋamu byonna byange, okutegeera… amaanyi...”
Pattern
( “I, Wisdom, am mistress of discretion, the inventor of lucidity of thought. Good advice and sound judgement belong to me, perception… strength...”)
PROVERBS 8:12-14


Empisa y'Amagezi
Pattern
( The Practice of Wisdom)

Ensalawo yange erengera wala.
Pattern
(I make discerning choices.)

Nziyiza ebirowoozo ebintaataganya.
Pattern
(I resist distracting impulses.)

Mpuliriza eddoboozi ery’okusalawo okusinga obulungi.
Pattern
(I listen to my better judgement.)

Nsooka kwefumiitiriza nga sinnakola kintu kyonna.
Pattern
( I reflect before I act.)

Nnoonya okuluŋŋamizibwa okw’omwoyo.
Pattern
( I seek spiritual guidance.)

Neesiga amazima gange agali ebuziba.
Pattern
( I trust my deepest truth.)

Neebaza olw’ekirabo eky’Amagezi. Ye mubaka ow’omwoyo gwange.
Pattern
( I am thankful for the gift of Wisdom. It is the messenger of my soul.)

Back to Virtue Index