Back to Virtue Index

Okuvunaanyizibwa (Accountability)

Okuvunaanyizibwa ku bikolwa byaffe kwe kubeera abeeteefuteefu okukkiriza obuvunaanyizibwa obwa buli kusalawo kwe tukola.
Pattern
(Accountability is the willingness to stand in responsibility for every choice.)

Kwe kubeera abalambulukufu mu nneeyisa, nga tukola ebyo bye tugambye nti tujja kubikola.
Pattern
( Its acting with integrity, doing what we say we will do.)

Bwe tukola ensobi tetunoonya ngeri ya kugikwekamu oba okugyewalamu.
Pattern
( When we make a mistake we do not seek to hide it or avoid it.)

Tubeera bavumu okugyaŋŋanga awatali kukakibwa.
Pattern
( We have the courage to face it willingly.)

Twaniriza amasomo getuyinza okufunamu, era tubeera beetegefu okulongoosa bwe tuba tusobezza.
Pattern
( We are open to the lessons it can bring, and ready to make amends.)

Mu kuvunaanyizibwa kuno, abantu basobola okutwesiga, kubanga tukkiriza ebiva mu bikolwa byaffe.
Pattern
( With accountability, people can rely on us, because we are answerable for our actions)

Tusiima ebirungi bye tukoze wamu n’ebirungi bye tulifuna okuva mu ebyo bye tusalawo kyokka ne bitavaamu kalungi.
Pattern
( We appreciate both the good we have done and the good to be gleaned from the choices that do not turn out right.)

Tuluŋŋamizibwa emitindo gyaffe egisinga okubeera egya waggulu.
Pattern
( We are guided by our highest standards.)

====

“Bulijjo twalanga obuvunaanyizibwa 100% mu buli mulimu gwonna gw’oba wenyigiddemu”
Pattern
(“Always take 100% responsibility for any activity you’re involved in”)
GAY HENDRICKS & KATE LUDEMAN, THE CORPORATE MYSTIC.

Empisa y’Okuvunaanyizibwa
Pattern
( The Practice of Accountability)

Nvunaanyizibwa ku kusalawo kwange kwonna.
Pattern
( I take responsibility for my choices.)

Ndi mukkakkamu okukkiriza ensobi zange.
Pattern
( I have the humility to face my mistakes.)

Ndi muyizi ow’olubeerera.
Pattern
( I am a lifelong learner.)

Ndiyirira ensobi zange.
Pattern
( I make amends.)

Ngeraageranya ebirungi n’ebibi ebiva mu kusalawo kwange.
Pattern
( I weigh both positive and negative outcomes.)

Ntuukiriza ensa yange ey’obwenkanya.
Pattern
(I live up my sense of justice.)

Neebaza olw’ekirabo eky’Okuvunaanyizibwa.
Pattern
( I am thankful for the gift of Accountability.)

Eyo y’endowooza yange ensukkulumu.
Pattern
(It is my moral high ground.)

Back to Virtue Index