Back to Level 2 Index

Lesson 39 – Vocabulary [Mu-Ba] and [Mu-Mi]

Omufumbo, Abafumbo (Spouse[s])
Omukyala, Abakyala (Wife, wives)
Omukazi, Abakazi (Woman, women)
Omwami, Abaami (Husband[s], Chief[s])
Omusajja, Abasajja (Man, men)
Omuzadde, Abazadde (Parent[s])
Omuwala, Abawala (Girl[s])
Omulenzi, Abalenzi (Boy[s])

Omubiri, Emibiri (Body, bodies)
Omufumbi, Emifumbi (Muscle[s])
Omusaayi (Blood)
Omukono, Emikono (Arm[s])
Omugongo, Emigongo (Back[s])
Omukisa, Emikisa (Luck, Mercies)
Omugaso, Emigaso (Benefit[s])
Omuze, Emize (Habit, habits)