Back to Level 2 Index

Lesson 32 – What is this?

A Conversation
A: Okello, essaawa mmeka? (Okello, what time is it?)
B: Essaawa nnya n'ekitundu. (It’s half past ten.)
A: Okola ki? (What are you doing?)
B: Ntunga ssaati ya Nina. (I am sewing Nina’s shirt.)
A: Oli mutunzi wa ngoye? (Are you a tailor?)
B: Yee. Ntunga empale, essaati, ekkooti n'ebiteeteeyi. (Yes, I make[sew] pants, shirts, coats and dresses.)
A: Ooo! Kirungi. (Oh-ho! Good.)
B: Mmm.