Back to Level 3 Index

Lesson 57 – Vocabulary

okusalawo okw’obuwangaazi (sustainable decision[s]) omukyala ow’obwegendereza (lady of discretion)
mu kisa (in grace) omuvumbuzi (inventor)
ebirowoozo ebintaataaganya (distracting thoughts) okuluŋŋamizibwa okw’omwoyo (Spiritual guidance)
ekintu ekisingako omugaso (something more important) okuwaayo okw’omukwano (a love offering)
obudde bwaffe (our time) ebintu byaffe ebikalu (our possessions)