Back to Level 4 Index

Lesson 74 – Exercises

Balima ..ne balima (They dig .. and they dig) Nnima ..ne nnima (I dig .. and I dig)
Bagenda ..ne bagenda Ŋŋenda ..ne ŋŋenda
Bawandiika ..ne bawandiika Mpandiika ..ne mpandiika
Bava ..ne bava Nva ..ne nva
Baddayo ..ne baddayo Nzirayo ..ne nzirayo
Bayimirira ..ne bayimirira Nnyimirira ..ne nnyimirira